Hotline:0989957228

Email:info@luattamthanh.vn

Address:Phòng 307 tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • English
 • English
 • English
 • English
Banner
Banner

Báo giấ dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp trọn gói

Giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể Công ty tại Công ty Luật Tâm Thành sẽ giúp quý khách hàng giải quyết nhanh các thủ tục cần thiết như quyết toán giải thể, thủ tục khóa Mã Số Thuế, trả giấy phép kinh doanh và con dấu... Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về những công việc cần thiết khác.

Mỗi doanh nghiệp đều là những đứa con tinh thần, là tâm huyết của chủ sở hữu doanh nghiệp, tuy nhiên với sự chạy đua trên thị trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, với những khó khăn không thể tháo gỡ buộc doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, ngừng hoạt động kinh doanh , hoạt động sản sản xuất của mình qua hình thức giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty không bao giờ là đơn giản đối với những ai không hiểu và không nắm rõ được các quy trình thực hiện cũng như thủ tục pháp lý để tiến hành thủ giải thể.

Bởi vậy, trong bài viết hôm nay, Luật Tâm Thành xin chia sẻ cho Quý khách hàng về những thông tin chi tiết, cụ thể và chính xác nhất khi tiến hành giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

🔰 Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau:

1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2. Theo quyết định của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty ( Đối với Công ty TNHH MTV) ;

3. Theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty (Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên);

4. Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông ( Đối với Công ty Cổ phần);

5. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần)

6. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

 

Lưu ý

- Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

- Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc đó.

 

🔰 Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện như sau:

 

💠 Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

 

* Đối với Công ty TNHH MTV : Quyết định giải thể phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu của công ty thông qua.;

* Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Quyết định giải thể phải được Hội đồng thành viên của công ty thông qua. Theo đó, quyết định giải thể chỉ được thông qua nếu được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định giải thể công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên;

* Đối với Công ty Cổ phần: Quyết định giải thể phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua. Theo đó, quyết định giải thể chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định giải thể công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

* Nội dung chủ yếu trong Quyết định giải thể phải có sau: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b. Lý do giải thể;

c. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);

d. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;

e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo giải thể

💠 Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

STT

Thông báo về việc giải thể bao gồm các loại giấy tờ sau :

 1.  

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp 

 1.  

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể công ty (Đối với Công ty TNHH 1 MTV)

 1.  

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty (Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

 1.  

Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty(Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

 1.  

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (Đối với Công ty Cổ phần)

 1.  

Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty( Đối với Công ty Cổ phần)

 1.  

Phương án giải quyết nợ (Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết)

 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể. Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Ngoài ra, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

- Gửi Quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người lao động trong doanh nghiệp.

- Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

- Gửi Quyết định giải thể đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết). Trong trường hợp này, công ty còn phải gửi kèm theo Phương án giải quyết nợ.

Lưu ý: Trong Phương án giải quyết nợ phải có các thông tin về: tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

💠 Thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị/ Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Các khoản nợ khác.

* Lưu ý: 

- Trường hợp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

- Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì làm thủ tục trả con dấu

💠 Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh, cụ thể:

Hoàn Thành nghĩa vụ thuế 

* Thành phần hồ sơ

- Quyết định giải thể doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp giải thể, mà doanh nghiệp còn phải bổ sung thêm các loại giấy tờ sau:

- Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, bổ sung thêm Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp.

- Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, thì phải bổ sung thêm: Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực.

* Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

* Thời gian giải quyết: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo doanh nghiệp đang ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế.

Lưu ý: 

- Trong thời gian này, doanh nghiệp phải thực hiện nộp các hồ sơ liên quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế  với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Và trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan thì cơ quan thuế sẽ tiến hành Thông báo doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Doanh nghiệp nên làm thủ tục thanh lý tài sản trước khi làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể. Sau khi thanh lý hết tài sản, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế để làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT và quyết toán thuế.

- Đối với doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì phải thông báo cho các đơn vị trực thuộc để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

 

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc gồm:

1. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ;

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc Công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

3. Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

4. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Lưu ý: 

* Các đơn vị trực thuộc phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu vẫn tiếp tục sử dụng trong khi doanh nghiệp đã chấm dứt mã số thuế thì được coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

* Trong trường hợp sau khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động mà đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì đơn vị trực thuộc phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế mới hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp.

 

💠 Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

2. Báo cáo thanh lý tài sản của công ty;

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể công ty;

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/7/2015 hoặc doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 và đã làm thủ tục đổi con dấu (hiện không sử dụng con dấu của cơ quan công an cấp).Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 và chưa đổi con dấu thì nộp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu do cơ quan công an cấp. 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

8. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. ;

9. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục : Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu 

 

* Cơ quan có thẩm quyền : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Đối với doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án thì không thực hiện thủ tục Thông qua quyết định giải thể mà sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

- Sau đó, thực hiện theo trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như các trường hợp trên.

Lưu ý: 

- Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì khi thực hiện thủ tục Thông báo giải thể, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

 

Trên đây là bài chia sẻ cụ thể và chi tiết nhất của Luật Tâm Thành về vấn đề giải thể doanh nghiệp, hy vọng rằng sẽ tháo gỡ nhiều băn khoăn của Quý khách hàng trong vấn đề này.

Nếu cần giải đáp và hỗ trợ về công việc này Qúy khách hành hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Tâm Thành cung cấp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói với chất lượng dịch vụ tốt, thời gian xử lý nhanh với chi phí hợp lý

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói do Luật Tâm Thành cung cấp sẽ bao gồm:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về việc giải thể doanh nghiệp

2. Soạn bộ hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế quản lý để tiến hành các thủ tục giải thể tại cơ quan thuế

3. Đại diện doanh nghiệp quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý

4. Soạn bộ hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan đăng ký kinh 

5. Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia


 NỘI DUNG DỊCH VỤ

Đối với dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thay mặt và hỗ trợ quý khách thực hiện các công việc:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty
 • Rà soát sổ sách kế toán.
 • Quyết Toán Giải thể.
 • Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh
 • Tiến hành thủ tục trả con dấu

THỜI GIAN VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Thời gian:

 • Quyết toán giải thể : từ 5 ngày làm việc ( tuỳ tình hình sử dụng hoá đơn)
 • Khoá mã số thuế : 20-30 ngày làm việc
 • Thủ tục trả giấy phép + con dấu: 5 ngày làm việc

Giấy tờ cần thiết:

 • Tất cả hoá đơn chứng từ kế toán: hoá đơn, biên lai phí, biên lai đóng thuế
 • Tất cả sổ sách kế toán + tờ khai báo cáo thuế+ quyết toán thuế.
 • Giấy phép kinh doanh bản chính.
Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật
X
Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật